Ποιοί είμαστε

Η θεραπευτική προσέγγιση που παρέχεται στο Κέντρο Ψυχικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης είναι σφαιρική και γίνεται από Διεπιστημονική Ομάδα, για την ορθή και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δυσκολιών του ατόμου, αφού παράλληλα προσφέρεται υποστήριξη και συμβουλευτική στους γονείς και το οικείο περιβάλλον, αλλά επιδιώκεται και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, για την πλέον ολοκληρωμένη ενίσχυση του ατόμου στην καθημερινή του ζωή.

Η Διεπιστημονική Ομάδα στελεχώνεται από επιστήμονες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μετεκπαίδευση και εμπειρία στο χώρο των ειδικών θεραπειών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι επιστήμονες αυτοί συνεργάζονται, με σταθερότητα και με οργάνωση, μεταξύ τους, με τους γονείς, και με το ίδιο το άτομο, έχοντας ως γνώμονα τη βέλτιστη δυνατή εξέλιξή του, ενώ συνεδριάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου η δόμηση της θεραπείας να εξελίσσεται και να μεταλλάσσεται σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του κάθε ατόμου που παρακολουθείται.