“Ευρωπαϊκή Διαδικασία Εποπτευόμενης Εκπαίδευσης στην Ψυχιατρική και την Ψυχική Υγεία”

(01/09/2014 έως 31/08/2017)

Το πρόγραμμα TuTo συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρόγραμμα Erasmus+ και διήρκησε τρία χρόνια. Κυρίως αντικείμενό του αποτέλεσε η εποπτευόμενη εκπαίδευση των νέων επαγγελματιών του πεδίου της Ψυχιατρικής και της Ψυχικής Υγείας, με στόχο την αύξηση του επιπέδου των δεξιοτήτων τους και την ανάπτυξη του παράγοντας έλξης προς τα επαγγέλματα του πεδίου.

Περιγραφή του προγράμματος TuTo

Αφετηρία για τη σύλληψη και την πραγματοποίηση του προγράμματος TuTo αποτέλεσε η συνειδητοποίηση της περιορισμένης εισροής νέων επαγγελματιών, όπως νοσοκόμων, βοηθών νοσοκόμων και ψυχιάτρων, στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, καθώς και του γεγονότος ότι αυτοί τείνουν συχνά να εγκαταλείπουν πρόωρα τις θέσεις εργασίας τους και να επιδιώκουν αλλαγές στη σταδιοδρομία τους. Τέλος, ένας επιπλέον μείζων λόγος για την υλοποίηση του προγράμματος TuTo ήταν ότι, λαμβάνοντας υπ’όψιν την τρέχουσα στατιστική πυραμίδα πληθυσμού, προβλέπεται μαζική συνταξιοδότηση επαγγελματιών στο εγγύς μέλλον, η διαδοχή των οποίων δεν είναι εγγυημένη.

Στόχοι του προγράμματος TuTo

Το πρόγραμμα TuTo στόχευσε στη δημιουργία μιας εποπτευόμενης εκπαίδευσης των νέων επαγγελματιών που σκοπεύουν να εργαστούν στο πεδίο της Ψυχιατρικής και της Ψυχικής Υγείας, που να βασίζεται στη δια ζώσης εμπειρία και να μπορεί να αξιολογηθεί με επίσημα εργαλεία. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος ήταν :

 • Η αύξηση του επιπέδου κατάρτισης των νέων επαγγελματιών,
 • η ενίσχυσης του παράγοντα έλξης προς τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την Ψυχική Υγεία,
 • ο θετικός αντίκτυπος στο κίνητρο των επαγγελματιών και η μείωση της επαγγελματικής απόσυρσης,
 • η δημιουργία δεσμών μεταξύ των επαγγελματιών, μέσω της μεταβίβασης γνώσεων και δεξιοτήτων,
 • η διευκόλυνση της ένταξης των νέων επαγγελματιών στο χώρο της Ψυχικής Υγείας,
 • η αντιστάθμιση της ευρείας συνταξιοδότησης που παρατηρείται ως αποτέλεσμα της γήρανσης του εργατικού δυναμικού,
 • η προσφορά ευκαιριών εργασίας σε επαγγελματίες που βρίσκονται σε διεργασία εποπτευόμενης εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα αυτό στόχευσε επίσης στη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων που εξειδικεύονται στην Ψυχιατρική και την Ψυχική Υγεία.

Σχέδιο δράσης

Νέοι επαγγελματίες, προερχόμενοι από έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετείχαν σε τριετή εποπτευόμενη εκπαίδευση με αντικείμενο την Ψυχιατρική και την Ψυχική Υγεία. Η εποπτευόμενη εκπαίδευση συνδύαζε διδακτικές εμπειρίες, εποπτεία, ακαδημαϊκή διδασκαλία βασιζόμενη σε πρακτικό υπόβαθρο, αλλά και άμεση επαφή με τους επαγγελματίες και τους χρήστες διαφόρων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Συγκεκριμένα, καθοδηγούμενοι από έναν έμπειρο επόπτη, οι νέοι επαγγελματίες πραγματοποίησαν πρακτικές ασκήσεις σε τρεις φορείς. Οι πρακτικές ασκήσεις περιελάμβαναν επίσκεψη διαφόρων υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, παρακολούθηση διεπιστημονικών συναντήσεων σε διάφορα κλινικά πλαίσια, παρακολούθηση κλινικού έργου διαφόρων ειδικοτήτων, άμεση συναναστροφή με τους επαγγελματίες και τους χρήστες των υπηρεσιών και συμμετοχή σε καθημερινές τους δραστηριότητες.

Με την ολοκλήρωση των τριών αυτών πρακτικών ασκήσεων σε φορείς Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας του εξωτερικού, οι νέοι επαγγελματίες συνέταξαν μια εργασία όπου παρέθεσαν τις εμπειρίες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκειά τους, εντοπίζοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές που διαπίστωσαν στις επαγγελματικές πρακτικές μεταξύ της χώρας προέλευσής τους και των χωρών υποδοχής.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν ημερίδες ενημέρωσης σε σχέση με ζητήματα που απασχολούν τους νέους επαγγελματίες, όπως η επαγγελματική εξουθένωση (burn-out).

Στο τέλος του προγράμματος δημοσιεύτηκαν επιστημονικά άρθρα και εκδόθηκε από τον οίκο L’Harmattan ένα συλλογικό σύγγραμμα, στη γαλλική και την αγγλική γλώσσα, όπου παρατίθεται η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος. Το βιβλίο αυτό παρουσιάστηκε στο Μουσείο Ιατρικής Charité του Βερολίνου κατά την τελετή απονομής ECTS στους νέους επαγγελματίες που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση, καθώς και στον εκδοτικό οίκο L’Harmattan του Παρισιού.

Φορείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα TuTo

Εταίροι Erasmus+
 1. Νευροψυχιατρικό Κέντρο Saint-Martin (Centre Neuropsychiatrique Saint-Martin), Βέλγιο, ως Συντονιστής Προγράμματος.
 2. Γενικός Σύλλογος Βοήθειας και Υποστήριξης των Ψυχικά Ανάπηρων AgaPsy (Association Générale d’Aide et d’Accompagnement pour Handicapés Psychiques), Γαλλία
 3. Σύλλογος Ψυχικής Υγείας (Asociacion Salut Mental), Ισπανία
 4. Κέντρο Ψυχικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης – ΚεΨυΠΥ, Ελλάδα
 5. Ινστιτούτο Υγείας του Λουξεμβούργου (Luxembourg Institute of Health), Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου
 6. Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ροστόκ (Universitätsmedizin Rostock), Γερμανία

Εκπαιδευτικός Συνεργάτης

Ανωτάτη Σχολή της Επαρχίας της Ναμύρ (Haute Ecole de la Province de Namur), Βέλγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το πρόγραμμα TuTo, στην αγγλική γλώσσα, επισκεφθείτε τον ιστότοτοπο :  https://tuto.network/index.php#table_of_contents_2

Βρείτε το συλλογικό έργο που εκδόθηκε στον ιστότοπο των Εκδόσεων L’Harmattan, στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα.