Τμήμα Ενηλίκου

Ψυχική Υγεία

Ο όρος Ψυχική Υγεία περιγράφει «την κατάσταση ευημερίας κατά την οποία κάποιος αντιλαμβάνεται και αξιοποιεί τις ικανότητές του, είναι ικανός να αντιμετωπίσει το καθημερινό στρες, εργάζεται παραγωγικά και μπορεί να συνεισφέρει στην κοινότητά του».