Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση και τη θεραπεία της ανθρώπινης επικοινωνίας και των διαταραχών που συνδέονται με αυτή. Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο, η ανθρώπινη επικοινωνία περικλείει όλες τις λειτουργίες που έχουν σχέση με την κατανόηση και την έκφραση του προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς επίσης και με όλες τις κατάλληλες μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας.

Σε ποιους απευθύνεται η Λογοθεραπεία

Οι διαταραχές, που εμπίπτουν στο πεδίο δράσης της Λογοθεραπείας, είναι αυτές που έχουν σχέση με την ομιλία και τον λόγο, δύο από τις πλέον πολύπλοκες και εξελισσόμενες πλευρές της εγκεφαλικής λειτουργίας, καθώς επίσης και με:

 1. την ακουστική λειτουργία
 2. την οπτική λειτουργία
 3. την γνωστική λειτουργία
 4. την μυϊκή λειτουργία
 5. την αναπνευστική λειτουργία
 6. την φωνητική λειτουργία
 7. την κατάποση.

Οι διαταραχές μπορεί να είναι απλές ή πολύπλοκες όταν εμπλέκονται πολλαπλές διαταραχές επικοινωνίας.

Ιδιαίτερα στους ενηλίκους, με τη λογοθεραπεία αντιμετωπίζονται:

 1. Διαταραχές άρθρωσης
 2. Διαταραχές ομιλίας (διαταραχές ροής της ομιλίας, τραυλισμός, ταχυλαλία κ.α.)
 3. Διαταραχές φωνής, λειτουργικής, οργανικής ή μετατραυματικής αιτιολογίας, εκ γενετής ή επίκτητες (αφωνία, δυσφωνία, εφηβοφωνία, κ.α.)
 4. Οισοφαγοφωνία μετά από λαρυγγεκτομή
 5. Αφασίες, δυσφασίες
 6. Νευρογενείς διαταραχές του λόγου και της ομιλίας (δυσαρθρίες και άλλα)
 7. Ρινολαλίες
 8. Επικοινωνιακές δυσλειτουργίες και διαταραχές

Επίσης, μέσω της Λογοθεραπείας αντιμετωπίζεται κάθε γλωσσικό πρόβλημα με κεντρική αιτιολογία τις αισθητηριακές βλάβες:

 • Διαταραχές ακοής

Λογοθεραπεία ή συντήρηση του λόγου στις επίκτητες βαρηκοίες, παρέμβαση μετά από κοχλιακή εμφύτευση.

 • Διαταραχές όρασης
 • Φυσικές και κινητικές αναπηρίες του κεντρικού νευρικού συστήματος (αθέτωση και άλλα)
 • Νοητική Υστέρηση
 • Στήριξη – διατήρηση της επικοινωνίας στις παθολογίες της «εγκεφαλικής γήρανσης» (Alzheimer και άλλα)
 • Δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας
 • Δυσφαγία και διαταραχές κατάποσης

Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση στους Ενηλίκους

Η αξιολόγηση απαιτεί μια πλήρη εκτίμηση όλων των λειτουργιών και παραμέτρων των ικανοτήτων επικοινωνίας και των μεταβολών που παρατηρούνται στους ασθενείς (είτε συμβουλευτούν είτε όχι τον Λογοπεδικό με δική τους πρωτοβουλία). Πρέπει να ληφθούν υπ’όψη οι ανάγκες των ασθενών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κοινωνικού τους περιβάλλοντος.

Πρόκειται για μια συνεχή διεργασία που συχνά απαιτεί την συνεργασία ειδικών από άλλους επιστημονικούς κλάδους. Ο Λογοπεδικός φθάνει στη διάγνωση με τη βοήθεια αντικειμενικών διαδικασιών και κλινικής παρακολούθησης και διατυπώνει τη θέση του για τη φύση και διάρκεια της παρέμβασης.

Λογοθεραπευτική Παρέμβαση στους Ενηλίκους

Η παρέμβαση στα πλαίσια των διαταραχών της επικοινωνίας μπορεί να έχει τη μορφή μιας άμεσης ή έμμεσης θεραπείας. Συνίσταται σε πράξεις θεραπείας, αποκατάστασης και ένταξης στη κοινωνική και εργασιακή ζωή, καθώς επίσης αποκατάστασης και έγκαιρης παρέμβασης, επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής. Οι θεραπευτικές εφαρμογές έχουν διαστάσεις τεχνικές, διαπροσωπικές και κοινωνικές.

Η παρέμβαση έχει σαν στόχο να φθάσει τον ασθενή, ανάλογα με τις δυνατότητές του, στο μέγιστο επίπεδο λειτουργίας και επικοινωνίας που αντιστοιχεί στο περιβάλλον του – κοινωνικό και/η επαγγελματικό – για να επιτύχει ή να διατηρήσει έναν ανεξάρτητο τρόπο ζωής. Συνεπώς η ηλικία δεν παίζει ρόλο, εφ’όσον οι διαταραχές μπορεί να εμφανιστούν σε όλα τα στάδια της ζωής και μπορεί να είναι εξελικτικές ή επίκτητες. Ένα σημαντικό μέρος της παρέμβασης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της.

Στην περίπτωση της ιατρικής παθολογίας, η λογοθεραπεία μπορεί να αποτελέσει συμπλήρωμα της ιατρικής παρέμβασης. Η λογοπεδική παρέμβαση προϋποθέτει επίσης τη συμμετοχή σε θεραπευτικά προγράμματα, μέσα στα πλαίσια της επιστημονικής ομάδας.

Η λογοθεραπευτική αποκατάσταση πραγματοποιείται με συχνότητα δύο συνεδριών την εβδομάδα, διάρκειας 45 λεπτών ανά συνεδρία.

Σε ειδικές περιπτώσεις δυσκολίας στη μετακίνηση του ασθενούς, δύναται να πραγματοποιούνται συνεδρίες λογοθεραπευτικής αποκατάστασης στο οικείο του περιβάλλον.

Ο Λογοπεδικός οφείλει να τηρεί τον Ηθικό Κώδικα που καθορίζεται από τον επαγγελματικό του σύλλογο ή/και τις ανάλογες κυβερνητικές υπηρεσίες του κράτους. Είναι υπεύθυνος για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του κράτους.

“Το ευρωπαϊκό προφίλ του Λογοπεδικού” – Μόνιμη Επιτροπή Λογοπεδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CPLOL – LCSTL)