Η Μαθησιακή Αποκατάσταση απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας που αντιμετωπίζουν είτεv εγγενείς ή εξωγενείς δυσκολίες στη γενικότερη διεργασία της μάθησης (Μαθησιακές Δυσκολίες ή/και Μαθησιακές Διαταραχές), είτε έχουν λάβει διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών – Δυσλεξίας.

Ως Μαθησιακές Δυσκολίες καλούνται οι δυσλειτουργίες που εμφανίζονται στα παιδιά της σχολικής ηλικίας και μπορεί να σχετίζονται με σημαντικές δυσκολίες στην προφορική και γραπτή έκφραση, στην ανάγνωση και στις μαθησιακές δεξιότητες. Συχνά μπορεί να συνοδεύονται από συναισθηματικές δυσκολίες, δυσκολίες προσαρμογής ή προβλήματα συμπεριφοράς.

Ο Ειδικός Παιδαγωγός λαμβάνει υπόψιν όλα τα στοιχεία της διάγνωσης και, χρησιμοποιώντας και ο ίδιος διαγνωστικά και αξιολογητικά μέσα, εκτιμά το μαθησιακό προφίλ του εκάστοτε παιδιού. Στη συνέχεια, βάσει του προφίλ αυτού, σχεδιάζει το πλέον κατάλληλα διαμορφωμένο – εξατομικευμένο πρόγραμμα, αποβλέποντας στην ανάδειξη των ικανοτήτων και στη βελτίωση των ελλειμμάτων του παιδιού, με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη προσαρμογή του παιδιού στην τάξη φοίτησής του.

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες δυσκολίες του κάθε παιδιού, οι στόχοι της Μαθησιακής Αποκατάστασης μπορεί να αφορούν στην ανάγνωση, στη γραφή, σε ένα συνδυασμό και των δύο, ή και σε άλλες δεξιότητες που σχετίζονται με τη μάθηση:

Γνωστικές Δεξιότητες

  • Δεξιότητες οργάνωσης στο χώρο και το χρόνο
  • Βελτίωση της μνημονικής ικανότητας
  • Βελτίωση της συγκέντρωσης της προσοχής

Δεξιότητες ανάγνωσης

  • Αναγνώριση γραμμάτων και συμπλεγμάτων σε συλλαβή, λέξη και πρόταση
  • Κατανόηση κειμένου (εντοπισμός και επεξεργασία πληροφοριών)

Δεξιότητες γραπτού λόγου

  • Ορθογραφία (εκμάθηση – αυτοματοποίηση ορθογραφικών κανόνων)
  • Συντακτική δομή και σύνθεση προτάσεων
  • Παραγωγή γραπτών κειμένων

Μαθηματικά

  • Επίλυση πράξεων
  • Επίλυση προβλημάτων

Δεξιότητες μελέτης: Διαχείριση δυσκολιών που εμφανίζονται στο διάβασμα του σχολικού μαθήματος στο σπίτι.

Τέλος, μεγάλη έμφαση δίνεται στις κοινωνικές συνδιαλλαγές του παιδιού με το οικείο περιβάλλον του (οικογένεια, σχολείο), καθώς και με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Τα προγράμματα Μαθησιακής Αποκατάστασης πραγματοποιούνται ατομικά, με συχνότητα δύο συνεδριών ανά εβδομάδα, και κάθε συνεδρία διαρκεί 45 λεπτά.